Huisregels ontmoetingscentrum "de Leybron "

Afspraken en bepalingen m.b.t. het gebruik van ontmoetingscentrum “De Leybron”

 1. Gebruiker zal zich richten naar de aanwijzingen van de dienstdoende beheerster/beheerder vanaf nu te noemen beheerder.
 2. De beheerder bepaalt de toewijzing van ruimten in volgorde van aanmelding.
 3. De gebruiker dient de geldende veiligheidsaanwijzigingen na te leven en zorg te dragen voor het handhaven van goede zeden.
 4. Gedurende de tijd dat hij/zij gebruik maakt van de gehuurde ruimte(n) dient er voldoende toezicht van leidinggevende personen te zijn vanwege de huurder/gebruikende organisatie.
 5. Het is de gebruiker en de voor zijn/haar activiteiten niet toegestaan onnodig andere ruimten te betreden of in gebruik te nemen.
 6. De stichting SCAR is niet aansprakelijk voor aan gebruikers of bezoekers toegebrachte schade, ongeacht de oorzaak.
 7. De stichting SCAR is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing etc. van de in het gebouw aanwezige goederen van gebruikers of bezoekers, ook niet indien zij met toestemming in het gebouw worden achtergelaten of opgeslagen.
 8. Zonder toestemming van het bestuur van SCAR mag gebruiker geen goederen aan of in het gebouw bevestigen.
 9. Consumeren van meegebrachte etenswaren is niet toegestaan.
 10. Gebruiker Is aansprakelijk voor de schade toegebracht aan gebouw en inventaris veroorzaakt door zijn/haar bewust of onbewust toedoen.
 11. Gebruiker zal de gehuurde ruimte gebruiken in overeenstemming met het doel waaronder deze is verhuurd en zal de ruimte na gebruik in ordelijke staat achterlaten. (door gebruiker verplaatst  meubilair of andere  voorwerpen dienen in dezelfde situatie te worden teruggeplaatst als voor aanvang van de activiteit)
 12. De stichting SCAR heeft buiten de geregistreerde deelnemers aan de collectieve inboedelverzekering geen verzekering afgesloten voor schade aan goederen welke gebruiker in het gebouw heeft opgeslagen. Dit doet de gebruiker zelf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd.
 13. Incidenteel gebruik kan tot 1 week voor het tijdstip van gebruik zonder kosten worden afgezegd. Zo niet dan is het vastgestelde huurbedrag verschuldigd. Bij grote evenementen en het gebruik door vaste gebruikers met een jaarplanning is deze termijn 3 weken.
 14. Beheerders en bestuur mogen indien daartoe aanleiding bestaat te allen tijde de gehuurde ruimte betreden
 15. Wensen, klachten en voorstellen dienen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 16. Wanneer gebruiker de verplichtingen genoemd in de punten 3 en 11 niet nakomt kan de beheerster de toegang tot het gebouw ontzeggen.
 17. Gebruiker is voor zijn/haar activiteiten zelf de belastingen, sociale lasten en eventuele extra BUMA en SENA of andere wettelijke rechten verschuldigd met betrekking tot het vertonen en produceren  van geluid en beeldmateriaal aan uitvoerende instanties.
 18. De sluitingstijd is vastgesteld op 24.00 uur. Hier kan in voorkomende gevallen van worden afgeweken binnen de door de gemeente vastgelegde bepalingen.
 19. Verwarming, verlichting en schoonmaak van het gebouw zijn voor rekening van de stichting SCAR
 20. Geschillen over de uitleg van deze bepalingen kunnen worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting SCAR
 21. Afspraken vastgelegd in een afgesloten huurcontract (paragraaf algemene uitgangspunten) blijven als aanvulling op deze afspraken onverminderd van kracht.
  Deze regeling is van kracht met ingang van  1 april 2017 en vervangt de regeling  van kracht geworden op
  1 januari 2010  

     Bestuur van stichting SCAR
    Voor deze Fr. Loots                                  M. Hermans
                          voorzitter                                secretaris