In het kader van de  gewijzigde wet op de privacy hebben wij alle afbeeldingen van personen waarvan wij niet kunnen aantonen dat zij akkoord zijn gegaan met publicatie  en bij jeugdige personen er toestemming van de ouders is  verwijderd van onze website.

Hieronder meer informatie over hoe de Leybron met de AVG omgaat. 

SCAR en de Europese wet op de privacy

1  Algemeen

 “Stichting SCAR” (de Leybron) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting SCAR (de Leybron).

2  Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3  Verwerkt Stichting SCAR (de Leybron) persoonsgegevens?

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

 1. Bestuursleden van Stichting SCAR (de Leybron).
   (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
 2. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, adres, functie, e-mailadres en telefoonnummer);
 3. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van Stichting SCAR (de Leybron).
  …’ (naam, e-mailadres en telefoonnummer);
 4. Personeelsgegevens vallend onder de Arbo-wet.

4  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

 1. Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van “Stichting SCAR” (de Leybron) hierna genoemd de beheerder.
  Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij het bestuurslid) beveiligde computer met adequate virusbescherming;

De beheerder beheert persoonsgegevens van medewerkers, gebruikers, leveranciers, bestuursleden en overige contacten. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

5  Waarvoor verwerkt Stichting SCAR (de Leybron) deze gegevens?

De persoonsgegevens die Stichting SCAR (de Leybron) verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
 2. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van diverse activiteiten
 3. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
 4. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

6  Verwerkt Stichting SCAR (de Leybron)ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,religie, strafrechtelijk verleden,etnische gegevens of gegevens betreffende ras Stichting SCAR (de Leybron)verwerkt deze gegevens niet.

7  Hoe gaat Stichting SCAR (de Leybron) met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:

 1. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van Stichting SCAR (de Leybron).
 2. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van Stichting SCAR (de Leybron) en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;

9  Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw contacten worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard.Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

 

10 Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting SCAR (de Leybron).
gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11 Kan ik zien welke gegevens Stichting SCAR (de Leybron).van mij verwerkt?

U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van Stichting SCAR (de Leybron)om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via scar-riel@home.nl de penningmeester is bereikbaar via evdelshout77@gmail.com.

 

13 Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van Stichting SCAR (de Leybron) via scar-riel@home.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14     Media

Stichting SCAR (de Leybron) maakt gebruik van  media in diverse vormen.

Infoschermen: Deze worden gebruikt om bij het betreden van de accommodatie actuele informatie te verschaffen aan bezoekers omtrent de plaats te vinden activiteiten.

Eventueel fotomateriaal wordt alleen geplaatst met toestemming van de belanghebbenden.

 

Website: stichting SCAR de Leybron exploiteert een website www.de-leybron-riel.nl
Eventueel fotomateriaal en filmmateriaal wordt alleen geplaatst met toestemming van de belanghebbenden.Bij jeugdigen is ook de toestemming van de ouders of verzorgers nodig.

 

Faceboek:

https://nl-nl.facebook.com/leybronriel

Bij publicatie zal eventueel fotomateriaal en filmmateriaal alleen geplaatst worden met toestemming van de belanghebbenden.Bij jeugdigen is ook de toestemming van de ouders of verzorgers nodig.Klachten omtrent de mogelijke schending van de privacy kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de stichting SCAR.

 Algemeen: De Leybron is een openbaar gebouw. Tijdens bijeenkomsten en evenementen worden er door de pers,deelnemers en belangstellenden foto’s,films  en verslagen gemaakt en via de media gepubliceerd in dagbladen,landelijke en regionale omroepen,facebook en websites.Het bestuur van stichting SCAR (de Leybron) kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit is ook van toepassing als individuele bezoekers foto’ en beeldmateriaal vervaardigen en op hun eigen websites of facebookpagina publiceren.

15     Wijzigingen

Stichting SCAR (de Leybron)behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van Stichting SCAR (de Leybron) te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www.de-leybron-riel.nl/

 

MEI 2018

Het bestuur

F. Loots   voorzitter

M.Hermans  Secretaris